Mýty a fakta o trvalém pobytu v pronajatém bytě

V povědomí slovenské veřejnosti stále převládá mylný názor, že nájemce se v pronajatém bytě nemůže přihlásit k trvalému pobytu. Tento mýtus a mnohé další si vzala na mušku Veronika Michalíková z advokátní kanceláře AKMV. Jak je to ve skutečnosti?

Co je trvalý pobyt?
Na úvod je třeba uvést, co lze rozumět pod pojmem trvalý pobyt. Podle „zákona o hlášení pobytu“ je to „pobyt občana zpravidla v místě jeho stálého bydliště na území České republiky.“ republiky). Jaké jsou tedy nejčastější mýty při trvalém pobytu v pronajatém bytě?

Mýtus č. 1 – Trvalý pobyt v pronajatém bytě nelze přihlásit.
Není to pravda. V zákoně o hlášení pobytu absentuje zmínka o povinnosti mít k bytu, ke kterému se trvalý pobyt může přihlásit, vlastnické právo. Zjednodušeně řečeno – k tomu, aby si fyzická osoba mohla nahlásit v nějakém bytě trvalý pobyt, nemusí jej zároveň i vlastnit. Proto plně postačí i skutečnost, že v něm tato osoba bývá např. na základě uzavřené nájemní smlouvy s pronajímatelem, který jí k přihlášení k trvalému pobytu udělí souhlas.

Mýtus č. 2 – Nájemce může mít současně více trvalých pobytů.
Není to pravda. Zákon o hlášení pobytu uvádí, že občan má ve stejné době pouze jeden trvalý pobyt. Pokud tedy občan bydlí v pronajatém bytě (např. v Bratislavě kvůli zaměstnání), ale současně má i vlastní byt (např. v Košicích), trvalý pobyt může mít přihlášen pouze v jednom z těchto bytů.

Mýtus č. 3 – Nájemce k přihlášení trvalého pobytu nepotřebuje souhlas pronajímatele.
Není to pravda. Nájemce se při přihlašování trvalého pobytu bez výslovného souhlasu pronajímatele neobejde. Při přihlašování trvalého pobytu nájemce patří k povinným náležitostem písemné potvrzení o souhlasu s přihlášením občana k trvalému pobytu s osvědčeným podpisem vlastníka nebo všech spoluvlastníků budovy nebo její části s údaji podle § 4 ods. 6 písm. b). Je však třeba zdůraznit, že pronajímatel má v tomto případě možnost svobodně se rozhodnout, zda svému nájemci takový souhlas udělí či nikoli.

Mýtus č. 4 – Přihlášení nájemce k trvalému pobytu v pronajatém bytě je komplikované.
Není to pravda. Přihlášení nájemce k trvalému pobytu je poměrně jednoduché. K přihlášení potřebuje nájemce následující doklady:

a) platný občanský průkaz (příp. potvrzení o občanském průkazu, cestovní pas nebo potvrzení o občanství ČR)

b) dopis vlastnictví nebo rozhodnutí o povolení vkladu do katastru (od 1.9.2018 si však dopis vlastnictví umí vyhledat přímo úředníci, není tedy třeba jej dokládat)

c) písemné potvrzení o souhlasu s přihlášením s osvědčeným podpisem vlastníka, resp. všech spoluvlastníků

Nájemce se může přihlásit k trvalému pobytu v pronajatém bytě osobně. ohlašovně pobytu, kde předloží všechny výše uvedené doklady. Zaměstnanec ohlašovny pobytu následně ověří totožnost nájemce, platnost předložených dokladů i úplnost a správnost údajů v nich uvedených. Pokud zaměstnanec zjistí, že jsou splněny všechny podmínky a předložené doklady jsou správné, úplné a platné, nájemce může vyplnit a podepsat tzv. přihlašovací lístek.

V této souvislosti je ještě třeba dodat, že písemné potvrzení o souhlasu není třeba doložit v případě, že se vlastník, resp. všichni spoluvlastníci dostaví na ohlašovnu osobně spolu s nájemcem a svým podpisem na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny potvrdí souhlas s přihlášením nájemce k trvalému pobytu.

Mýtus č. 5 – Pronajímatel nemůže souhlas s přihlášením nájemce k trvalému pobytu odvolat.
Není to pravda. V případě nájemního vztahu na návrh pronajímatele (vlastníka, resp. všech spoluvlastníků), ohlašovna pobytu zruší záznam o trvalém pobytu občanovi – nájemci, nemá-li k bytu žádné užívací právo. K zániku užívacího práva dojde např. v situaci, kdy nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, dohodou nebo v případě výpovědi uplynutím výpovědní doby a pod. Tuto skutečnost však pronajímatel (vlastník, resp. všichni spoluvlastníci) musí ohlašovně pobytu umět hodnověrně prokázat.

Co jsou kanabinoidy a jak fungují?

Kanabinoidy představují látky, o kterých se stále častěji hovoří v souvislosti se širokým spektrem jejich pozitivních účinků. Které to jsou? Co jsou kanabinoidy a jaký...

Revize elektrorozvodů vede k zajištění bezpečnosti vašeho domova

Revize elektrorozvodů je nezbytným krokem pro udržení bezpečnosti a spolehlivosti elektrických instalací ve vašem domě. Tato proces je často známý jako revize elektroinstalací a...

Vždy, když končí letní teploty, se loučíte se svou terasou?

Denní teploty pomalu, ale jistě klesají. Není se čemu divit, máme přece zcela pokročilý podzim. I vám je z toho smutno? A hlavně kvůli...

Další články autora